Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Artikel 1

De door Lief en Leen gegeven behandeling is geen medisch advies en vervangt dit evenmin. Ze heeft een aanvullende en ondersteunende functie en vervangt geenszins een medische, psychologische en/of psychiatrische behandeling.
De klant verklaart sedert minstens meer dan één jaar geen behandeling te ondergaan bij een psychiater en vrij te zijn van het nemen van antipsychotica, antidepressiva en slaapmedicatie of andere vormen van medicatie die een verdovende werking hebben, inclusief alle vormen van drugs en alcoholgebruik. In het tegenovergestelde geval zal de klant dit vooraf melden aan Lief en Leen. Ook als de psychiater toestemming geeft voor een behandeling, komt de finale beslissing om al dan niet een behandeling te starten enkel aan Lief en Leen toe.

Artikel 2

Lief en Leen is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade (materieel/moreel). De klant verklaart Lief en Leen te ontheffen van elke aansprakelijkheid/vordering tot schadevergoeding (behoudens opzet of bedrog of schade die valt onder de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid) naar aanleiding van de door hem/haar gekregen behandelingen.

Artikel 3

Door de aanvaarding van een behandeling of traject verbindt de klant zich tot betaling van de kostprijs voor de behandeling.
Annulering door de klant:
In geval van annulering 2 dagen voor de start van de behandeling zijn er geen kosten, reeds betaalde bedragen worden integraal teruggestort. Indien annulering later dan 48u vóór de behandeling, zal het bedrag voor de sessie integraal verschuldigd zijn.

Artikel 4

In het geval de klant in gebreke blijft om de verschuldigde kostprijs voor de behandeling te betalen uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 9% op de hoofdsom (vanaf de vervaldag) en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 Euro verschuldigd zijn.

Artikel 5

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele geschillen.